การเข้าร่วมสังเกตการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในการจัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในงาน ครบ 70 ปี สวนสุนันทา วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และ วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน  2549 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว       

           จากประสบการณ์ในการได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมของการจัดเตรียมงานการสัมมนาทางวิชาการ ได้ทราบถึง การทำงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป เช่น

        - ฝ่ายประสานงาน

        - ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสัมมนา

        - ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่

       - ฝ่ายด้านการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 

       - ฝ่ายประเมินผลหลังการสัมมนา  ฯลฯ

      ดิฉันได้ทำหน้าที่ ฝ่ายการรับลงทะเบียนของผู้ที่เข้าร่วมการฟังสัมมนา ฝ่ายลงทะเบียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับ กลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม จึงทำให้มีปัญหาด้านการรับลงทะเบียนไม่ตรงกับกลุ่มที่ได้แจ้งมาล่วงหน้า แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ผลจากการได้เข้าร่วมอีกอย่างหนึ่งที่ได้พบเห็น คือ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะใดก็ตาม ต่างมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นของการสัมมนาเท่าเทียมกัน จึงเป็นการเห็นได้ว่า การจัดสัมมนาเป็นการเรียนรู้อีกทางหนึ่งที่เราไม่ต้องหาความรู้ได้เฉพาะภายในห้องเรียนเสมอไป จึงเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในการเข้าร่วมการฟังสัมมนาทางวิชาการ และจะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดสัมมนา ในรายวิชา การสัมมนาปัญหาทางการศึกษา ต่อไป