เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๔๙   รศ.ดร.เอมอร   วสันตวิสุทธิ์   ผอ.สถาบันวิจัยโภชนาการได้นำเสนอเรื่อง  "การแก้ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย"   ในวาระการนำเสนอเรื่องเชิงนโยบาย ต่อสภามหาวิทยาลัย

          ผมมองว่า   เป็นการนำเสนอที่กระชับ   และชี้ประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญยิ่ง   จึงนำบทคัดย่อมาเผยแพร่   อ่านได้ที่นี่

วิจารณ์   พานิช
๑๖ พ.ย. ๔๙