ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวสาธนี              ธรรมรักษา

2

นางนิภาวัล                   บุญทับถม

3

นางญาดา                     จีนประชา

4

นางสาวรัชดาภรณ์       ใจอ้าย

5

นางสุกัญญา                   เทพโซ๊ะ

6

นางวิมลพรรณ              คอยคำ

7

นางสาวพรอุษา             ประสงค์วรรณะ

8

นางสาวอรทัย               ศิลป์ประกอบ