ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล
2 นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์
3 นางจารุณี จันทร์เปล่ง
4 นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี
5 นางศรีสุดา                      เจียะรัตน์
6 นางสาวภาวนา บุญมุสิก
7 นางสาวศิริกมล กันศิริ
8 นางสาวสมฤทัย               ปานเจริญ
9 นางอุษา ทัศนวิน
10 นางสาวภัชธีญา               บุญพล
11 นายศราวุธ                       อยู่เกษม
12 นางสาวศิริขวัญ                พรหมจำปา
13 นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
14 นางสาวสุกัญญา คุณกิตติ
15 นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ
16 นางสาวพัชรินทร์ คมคำ
17 นายอภิชาติ ธิติพิทยาภรณ์
18 นางสาวนรกมล                 ใหม่ทอง
19 นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์
20 นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม