ความเป็นมาคณะพยาบาลศาสตร์

ความเป็นมาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่ตั้ง  
อาคารปิยชาติ เลขที่
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์                                0-2986-9213-9 ต่อ 3016-8

โทรสาร                  0-2516-5381 ต่อ 3023 หรือ 3008

เว็บไซด์                  http://www.nurse.tu.ac.th

ความเป็นมา
                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมเป็น สถานพยาบาลศาสตร์ โดยเป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในการให้บริการดูแลสุขภาพแก่สังคม และเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียยยรติ โดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ให้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 สถานพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะพยาบาลศาสตร์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 113 ตอนที่ 24 . แต่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่มีสถานภาพเป็นสถานพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตร 1 ปี และปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) หลักสูตร 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะที่ 14 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 113 ตอนที่ 24 ก. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จนถึงปี พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 8 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 5 รุ่น จำนวน 215 คน ปีการศึกษา 2546 มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และใช้ในปีการศึกษา 2547  มีแผนดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2548 นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์มีศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น 2 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์#หนังสือรุ่น#หนังสืออนุสรณ์#พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว#พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเลขบันทึก: 60474, เขียน: 17 Nov 2006 @ 01:33 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)