หลักสูตร                พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

Master of Nursing Science Program in Family Nurse Practitioner

  ชื่อปริญญา             

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต( การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

  ชื่อภาษอังกฤษ
       Master of Nursing Science (Family Nurse Practitioner)
                M.N.S. (Family Nurse Practitioner)