​งานวิจัย

การวิจัยวิจารณ์การค้นคว้า

ทั้งล่วงหน้าย้อนหลังหวังรู้แจ้ง

ถึงความจริงจดจำนำแสดง

ต้องแจกแจงให้ประจักษ์สลักใจ


การวิจัยหมายหาถึงสาเหตุ

ให้รู้เลศนัยหนักเป็นหลักใหญ่

เป็นเรื่องน่าศรัทธาไม่ว่าใคร

ต่างก็ให้ความสำคัญทุกวันนี้


การวิจัยให้ประจักษณ์เป็นหลักก่อน

แม้นพระธรรมคำสอนพระชินศรี

วิจัยแล้วจึงแสดงแจงวิธี

เป็นธรรมดีที่พระองค์ทรงแนะนำ


การวิจัยคือการแก้ปัญหา

ใช้ปัญญานิยมอย่างคมขำ

ระบบระเบียบเรียบร้อยค่อยค่อยทำ

ขาวหรือดำภาวะชี้ประเด็น


การวิจัยเพื่อการพัฒนา

หมายก้าวหน้าเร่งรุดสู่จุดเน้น

ค้นให้รู้ดูให้จำทำให้เป็น

เหมือนส่องไฟใจเย็นให้เห็นจริง


ธัมมัง วิจะโย เทเสติ

ธรรมสุทธิวิจัยในทุกสิ่ง

วิจัยธรรมนำทางแหล่งอ้างอิง

จึงทุกสิ่งควรจำทำวิจัย


โสภณ เปียสนิท บันทึกคราวประชุมงานวิจัย 5-6เมย59


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)