บทบาทนักการเงินต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

mymini
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การปรับตัวของนักการเงิน เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. ต้องมีการเตรียมความพร้อมของตนเองเสมอ

2. มีการฝึกฝนภาษาและเทคโนโลยีต่างๆตลอด

3. สร้างความน่าเชื่อถือให้ตนเองและผู้ลงทุนต่างๆ

4. พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆ

5. ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การค้า การเมือง

6. ต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต

7. ไม่เอาเปรียบหรือแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกับบุคคลที่ทำงานร่วมกัน อาจส่งผลต่องานและองค์กร

8. รู้จักสร้่งความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและผู้ลงทุนต่างชาติ เพื่อให้เกิดความไว้ใจและทำงานได้ง่ายขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตราสารทางการเงินความเห็น (0)