บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มข. ตื่นตัวในการจัดทำ KPI รายบุคคล  โดยขณะนี่ไดจัดทำเสร็จครบถ้วน และนำเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้ดูความถูกต้อง ตรงกับภาระกิจหลัก ที่ กจ. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไว้

                      ส่วนการดำเนินการเรื่อง KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะดำเนินการต่อไป โดยจะทำเป็น 3  ส่วน คือ

                     1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว

                     2. การเน้นขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน การจัดทำคู่มือร่วมระหว่างคณะ/หน่วยงาน

                   3. เน้นให้เจ้าหน้าที่บุคคลได้ยกระดับความเป็นผู้ชำนาญการในการปฎิบัติงาน ในเชิงวิชาการ เช่นการวิเคราะห์กระบวนงาน  การจัดทำวิจัย เพื่อนำไปสู่ผลงานทางวิชาการ

                 คงต้องเหนื่อยกันอีกครั้ง แต่ช่วงนี่ กจ. ขอลงมือปฎิบัติการในการจัดทำ KPI รายบุคคล ของกองฯ ให้เรียบร้อยก่อน