ในมาตรา 73 ของ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กำหนดหลักการไว้ว่า กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ 30000 บาท ให้กับทายาทหรือผู้จัดการงานศพ และจะจ่ายเงินสงเคราะห์ และเงินบำเหน็จที่ผู้ประกันตน สะสมไว้ ให้กับผู้ที่ผู้ประกันตน ได้ระบุไว้ (ลักษณะคล้ายๆ พินัยกรรม โดยเจ้าตัวเป็นผู้ดำเนินการเอง) หรือจ่ายให้กับ  บิดา มารดา  สามี ภรรยา บุตร

                ปัญหามีอยู่ว่า ถ้าผู้ประกันตนที่เป็นคนโสด เสียชีวิต และผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับเงินไว้ บิดา มารดา เสียชีวิตแล้ว จะทำอย่างไร บุคคลอื่นรับแทนได้หรือไม่ ประเด็นมีอยู่ว่า เงินสงเคราะห์ และเงินบำเหน็จ เป็นทรัพย์ที่ได้มาหลังการเสียชีวิต ไม่ใช่มรดก เมื่อไม่ใช่มรดก บุคคลอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน มาตรา 73 ก็ไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวได้ 

            เงินนั้น ก็ตกเป็นของกองทุนประกันสังคม หากบุคลที่มีส่วนได้เสียต้องการร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ประกันสังคม ให้ดำเนินการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการปฎิเสธการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่

           ผู้เขียนได้ขอตัวอย่างการอุทธรณ์ในเรื่องนี้มา ศึกษา ปรากฎว่าบุคคลอื่น(ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 73 ) ยื่นอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยว่า  บุคคลอื่นจะขอรับไม่ได้ นอกจากบุคคลที่ระบุไว้ใน พรบ. มาตรา 73 เท่านั้น

           ข้อสังเกต มาตรา 73 นี่ ผู้ประกันตนที่เป็นโสด ควรรู้และศึกษาไว้ ในการหลักการ อย่าประมาท ควรทำหนังสือหรือทำพินัยกรรมเผื่อไว้ เพราะทุกอย่างล้วนอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ ถ้าประมาท ทายาทอื่นๆ ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้จะมาขอรับเงินสงเคราะห์ และเงินบำเหน็จไม่ได้เลย