160330-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Reputed & report / required & prescribed

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Reputed & report

Reputed

(CALD) อธิบายว่า ออกเสียง “ree-pju-tid”

ปกติใช้เป็น adj. หมายถึง เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ

These comments were provided by reputed experts on the subject.

หรือ เชื่อกันว่าเป็นสถานการณ์จริง ถึงแม้จะไม่รู้แน่และอาจไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น

She is reputed to be 25 years younger than her husband.

They employed him because of his reputed skill in dealing with the press.

เป็น adv. = reputedly ออกเสียง UK = “ree-pju-tid-li”US = “ree-pju-ted-li”

She reputedly (= is said to have) turned down a $2 million advertising contract.

He’s reputedly (= is said to be) the strongest man in Britain.

Reported

(CALD) อธิบายว่า ออกเสียง “ree-por-tid”

เป็น adj. ใช้นำหน้านาม การบอกเล่า โดยผู้คน ถึงแม้ยังไม่มีการยืนยัน

There has been a reported hijack in Tel Aviv this morning.

หมายถึงการกล่าวถึงเป็นทางการแก่บางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ เช่นตำรวจ

The number of reported crimes has increased.

There are over 55,000 reported cases of food poisoning every year.

เป็น Adv. reportedly หมายถึง ตามที่คนจำนวนมากกล่าวไว้

New York is reportedly a very exciting place to live.


Required & prescribed

Required กริยา

สิ่งที่ required คือ การเรียกร้อง (demand) สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (obligatory) จำเป็น (necessary) และ ส่วนสำคัญ (essential)

You are required by law to stop your car after an accident.

(CLAD) อธิบายเพิ่มเติม ถ้าเป็นการขอร้องอย่างสุภาพหรือเป็นทางการ ใช้แทนด้วย Request

เป็นนาม = requirement หมายถึง บางสิ่งที่ต้องกระทำหรือจำเป็นต้องมี

A good degree is a minimum requirement for many jobs.

เป็น adj. (NOAD) ใช้เป็นทางการ ออกเสียง “rek.wi.zit” (เร็ค ควิ ซิต)

หมายถึง สิ่งจำเป็นต้องมีเพื่อทำบางสิ่งให้สำเร็จ หรือเพราะเหตุการณ์เฉพาะหรือมีกฎบังคับ

He lacked the requisite skills for the job.

(OLD) อธิบายการใช้คำพ้องความหมายกับ require คือ demand, expect, insist และ ask

โดยที่ต่างหมายว่า บางคนควรทำหรือได้ บางสิ่ง

ใช้ demand เมื่อเป็นการขออย่างหนักแน่น หรือบอกอย่างเน้น เช่น She demanded an immediate explanation.

เมื่อค่อนข้างเป็นทางการใช้ require เมื่อขอให้บางคนทำหรือมีบางสิ่งโดยเฉพาะเพราะจำเป็น

All candidates will be required to take a short test.

ใช้ insist เมื่อเรียกร้องให้เกิดบางสิ่งหรือบางคนยินดีทำบางสิ่ง I didn’t want to go but he insisted.

ใช้ ask เมื่อคาดหวังหรือเรียกร้องบางสิ่ง You’re asking too much of him.

ข้อสังเกต: Ask เป็นคำที่หนักแน่นน้อยที่สุด โดยที่ demand และ expect เป็นเหมือนการออกคำสั่ง


รูปแบบ การใช้ร่วมกับคำพ้องเหล่านี้

To demand/require/expect/ask something of/from somebody.

To demand/require/expect/insist/ask that ……

To require/expect/ask somebody to do something.

To demand/require/expect/ask a lot/too much/a great deal.

To be too much to expect/ask


Prescribed กริยา ทางการแพทย์ โดยหมอเป็นผู้ prescribe ออกเสียงคล้าย “pri.skraib”

เป็นคำแนะนำ เสนอแนะ และกำหนด ให้บางคนปฏิบัติ

The physician prescribed bed rest for the patient.

The drug is often prescribed for ulcers.

และ ถือเป็นการใช้เป็นทางการ ในความหมาย การบอกให้บางคนต้องทำอย่างไร หรือตั้งกฎ เช่น

Penalties for not paying taxes are prescribed by law.

Grammatical rules prescribe how words may be used together.

อย่าสับสน prescribed กับ proscribed ที่เป็นกริยาใช้เป็นทางการ หมายถึง

การบอกอย่างเป็นทางการถึงบางสิ่งที่ต้องห้ามหรือเป็นสิ่งผิด

Gambling was strictly proscribed by the authorities.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)