160325-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Redundant & superfluous & prolix / refer & refer back

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Redundant & superfluous & prolix ทั้งสามมีความหมายร่วมว่า มากเกิน เกินต้องการหรือเกินจำเป็น

The speaker’s response to the question was redundant (หรือ superfluous, หรือ prolix)

Redundant และ prolix ต่างเป็น adj.

(DPWE อธิบายว่า) ตามปกติใช้กับ คำพูดและงานเขียน

โดยที่คำแรก อ้างถึง การแสดงความคิด ที่ไม่จำเป็น ซ้ำซ้อน ที่เป็นการใช้คำมากเกินควร

His speaking style is slow and boring, largely because it is so redundant.

A student paper filled with redundant phrases.

(NOAD) ใช้ในงานวิศวกรรม หมายถึง อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานแต่มีเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดความบกพร่องกับอุปกรณ์ส่วนอื่น

(AHD) อธิบายว่าใน UK ให้ความหมาย redundant ว่า ใช้กับบุคคล ต้องตกงานเพราะนายจ้างไม่ต้องการ

To keep the company alive, half the workforce is being made redundant.

Superfluous adj. คำใช้เป็นทางการ ใช้ได้กับทุกสิ่งที่มีมากเกิน (excessive)

The purchaser should avoid asking for superfluous information.

Prolix adj. ใช้เป็นทางการ หมายถึง การใช้คำจำนวนมากเกินจึงทำให้น่าเบื่อหรือยากต่อการอ่านหรือฟัง

มิใช่เพียงใช้คำซ้ำ หากแต่ขยายความเกินควร

The author’s prolix style has done nothing to encourage sales of the book.

คำความหมายใกล้เคียง redundant ที่อาจใช้แทนได้ เช่น repetitive, diffuse, verbose.

คำความหมายใกล้เคียง superfluous ที่อาจใช้แทนได้ เช่น excess, extra, surplus.


Refer กริยา (referred, referring, refers)

หมายถึง ชี้นำ ความคิดหรือความสนใจ ของคน ไปที่สิ่งอื่น

แสดงนัย ความคิดของ การกลับคืน (back) จึงไม่ควรเติมต่อท้ายด้วย back (DPWE)

(AHD) ให้จำกัดความว่า อาจมีบางสถานการณ์ที่อาจใช้ Refer back ได้อย่างถูกต้องและชอบด้วยเหตุผล

คือ คนหนึ่งสามารถ refer back ไปที่บางสิ่งที่ได้กล่าวถึงไว้แล้ว

(One can refer back to something that has already been mentioned)

การใช้ลักษณะนี้ ควรได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะเมื่อ refer เป็นกริยา ชนิด transitive เช่น

We will assume this position in the coming chapters and refer the reader back to the previous chapter for arguments supporting it.

เมื่อเป็น นาม สะกด referral หรือ referrer (CED)

เมื่อเป็น Adj. สะกด referable หรือ referable (CED)

(CED) อธิบายว่า อาจเหมาะสม ที่จะใช้ว่า ‘ He referred the matter back.’

เมื่อเป็นการอ้างอิงถึง การส่ง เอกสารหรือคำถามเพื่อการพิจารณาต่อไป คืนให้แก่บุคคล ที่ได้ส่งให้


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

sr
IP: xxx.231.4.226
เขียนเมื่อ 

I would add that 'hype' or ' hyperbole' (highly projective) is not quite the same with 'redundant or superflous or prolix' but the end result is often the same -- loss of interest (in the content).

;-)