Service Profile ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห

พยาบาลPCU
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Service Profile ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห

บริบท ( Context )

cover 3 รพ.สต ให้บริการสุขภาพระดับชุมชน แบบองค์รวมผสมผสาน การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการคัดกรอง ส่งต่อ และดูแลต่อเนื่อง

เจตจำนง /ความมุ่งหมาย (Purpose )

ให้การดูแล รักษา แบบองค์รวม ตามมาตรฐาน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และบริการเชิงรุกในชุมชน รวมถึงพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับบริการพึงพอใจ

ขอบเขตบริการ (Scope of service)

1. งานบริการในคลินิก

1.1ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป/ผู้ป่วยNCD

1.2ส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่รพสต.ใกล้บ้าน

1.3รับปรึกษารพ.สต.cover

1.4ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการและญาติ

2. งานบริการเชิงรุกในชุมชน

2.1 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงNCD

2.2 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.3 งานเยี่ยมบ้าน

2.4 งานบริการสุขภาพชุมชนอื่นๆ เช่น ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ สุขภาพภาคประชาชน


นำเสนอ service คลองแห.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นำเสนอผลการดำเนินงานคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่ความเห็น (0)