การจัดการความรู้ขององค์กร(อนามัย)

Nonglak
กรมอนามัยกับการจัดการความรู้

High Light ของการดูงาน KM กรมอนามัยครั้งนี้ อยู่ที่ฐานกิจกรรมที่จัดทัพมาให้ดูเป็นตัวอย่าง นะคะ ฐานที่ไกลที่สุดมาจาก นครศรีธรรมราช คุณหมอไกรวุฒิ ก้วนหิน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช            

ฐานกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของหน่วยงานต้นแบบกรมอนามัย  (+ หน่วยงานไม่ต้นแบบด้วย) เตรียมไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ก็คือ

·       KM Bakery 1 ... การนำ KM ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ และงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   และ
     KM Bakery 2 ... การนำ KM ไปใช้ในขั้นตอนของงานวิจัย จนเกิดนวัตกรรม จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่เข้าร่วมกระบวนการ ลปรร.
โดย ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

  ·       KM ศูนย์อนามัยที่ 11 ... การนำ KM ไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน ตามบริบาทขององค์กร
โดย ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

·       อานิสงค์ของ AAR ... การนำ KM ไปใช้ใน Pilot Project ของงานอนามัยวัยรุ่น และงานอื่นๆ
โดย กองอนามัยการเจริญพันธุ์

·       KM สำนักส่งเสริมสุขภาพ ... การนำ KM ไปใช้ในงานมะเร็งเต้านม งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การจัดเสวนาธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ
โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ

·       KM Monkey Money ... การนำ KM ไปใช้ในงานระบบการเงิน และการคลัง GFMIS
โดย กองคลัง

·       เรียนรู้ตนจาก KM ... เป็นการนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เช่น แฟ้มภูมิปัญญา ฯลฯ
โดย กองแผนงาน ไม่มากไม่น้อยเกินไปละค่ะ ... ช่วงเวลาที่เหลือ เป็นเรื่องของ นำทีมเยือนให้รู้จัก K assets ของกรมอนามัย ในเรื่องของ K Center และตบท้ายด้วย AAR ค่ะ  

 

                        

                                     

  แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบความรู้ ภายในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548) และพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่

1.        คนในองค์กรต้องมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ ( Systemic Thinking)

2.        คนในองค์กรจะต้องมีความสามารถในการตระหนักถึง กรอบความคิด ( Mental Model)

  3.        องค์กรต้องสามารถส่งเสริมให้คนในองค์กร สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่างๆ ได้ ( Personal Matery)

4.        องค์กรจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม ( Shared Vision)

5.        องค์กรจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ( Team Learning) ที่จะมีส่วนในการนำพาองค์กรกรมอนามัย ไปสู่การทำงาน ด้วยสมรรถนะเต็มความสามารถ (High competency performance หรือ Top-form) ซึ่งด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดทำโครงการ การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติ บริหารจัดการความรู้ ( CoP) ในกลุ่มแก่นนำการจัดการความรู้ ( CKO) ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 นี้ขึ้น

เป้าประสงค์ ( Goal)

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้กรมอนามัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization)

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ในกรมอนามัย ทั้งในระดับกรม และระดับหน่วยงานในสังกัด ที่เสริมต่อการพัฒนางานตามภารกิจหน้าที่ และการพัฒนาระบบราชการ

2.        เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย สามารถนำเอากระบวนการจัดการความรู้ไปสนับสนุน และประยุกต์ใช้ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน บรรลุผลตามเป้าหมายภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ

  3.        เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายใน และภายนอกกรมอนามัย

เป้าหมาย

1.        พัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านการบริหารจัดการความรู้ สำหรับบุคลากรกรมอนามัย ( 30 หน่วยงาน)

2.        ดำเนินการ และผลักดันให้มีการจัดการความรู้ ในรูปแบบของ CoP นำร่องในกลุ่มแกนการจัดการความรู้ ( CKO) ของแต่ละหน่วยงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านบริหารจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Knowledge Sharing) ของ CoP / CKO ของกลุ่มแกนในการจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน อันได้แก่

1.        จัดอบรมผู้บริหารของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ว่าด้วยการบริหารจัดการความรู้

2.        ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงาน 3.        ประสาน สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาเป็นชุมชนแนวปฏิบัติบริหารจัดการความรู้ และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยงาน ( CoP - CKO กลุ่มแกนในการบริหารจัดการความรู้)

  4.        การจัดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียน การบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยแลกเปลี่ยน Best Pratice Model

  5.        การศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากร

  6.        จัดให้มีการประเมินผลการบริหารจัดการความรู้ของกรมอนามัย ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับกรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  

นำเนื้อหามาจาก   www.kmi.or.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KNOWLEDGE MANAGEMENT

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 60381, เขียน: 16 Nov 2006 @ 18:21 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 23:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)