digital economy

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้

ความหมายของ Digital Economy

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/sciencetalk/4054-digital-economy-.html

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy

digital economy ในชีวิตประจำวันเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว ใน Smart phone เช่น Facebook, Instargram, line และอื่นซึ่งแต่ละคนก็มีแนวทางเรียนรู้ให้ก้าวทัน digital economy ได้แตกต่างกัน แต่ดิฉันมีวิธีปรับตัวให้ก้าวทัน digital economy ดังนี้

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ digital economy ว่าเป็นอย่างไร พัฒนาไปถึงไหนแล้ว

2.เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันยุคสังคมดิจิตอล โดยสืบค้นข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3.ยอมรับและปรับปรุงตนเองให้เข้ากับยุคดิจิตอล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital Economyความเห็น (0)