รู้หมือไร่ ...ในอาเซียน

รู้หมือไร่ ...ในอาเซียน

ว่า

มีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่เกิดขึ้นในประเทสประชาคมอาเซียน และน่าจะมีผลต่อระบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนบ้างในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา? (10 คะแนน)

เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีการเลือกประธานประเทศคนใหม่ หรือที่สากลโลกเรียกว่า ประธานาธิบดี ทำให้มีประธานประเทศคนใหม่ ชื่อ พันเอกบุนยัง วอละจิต แทนท่านเดิมคือ พลโทจูมมาลี ไชยะสอน

ตามข่าว http://www.dailynews.co.th/foreign/374927

และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 59 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การประชุมสมาชิกสภาสูงและสภาล่างมีการลงมติเลือกประธานธิบดี นายถิ่น จอ ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ แทน พลเอกเต็ง เส่ง

การเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศทั้งสองในห้วงเวลาไล่เลี่ยกัน ย่อมส่งผลอยู่บ้างต่อเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง ทั้งโดยตรงต่อรัฐนั้นๆ และในภาพกว้างสำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ตามข่าว http://www.thairath.co.th/content/591141

17 มีนาคม 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องไปในโลกกว้างความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จำชื่อเดิมท่านได้ครับ

พลโทจูมมาลี ไชยะสอน

ขอบคุณมากๆครับ