จำนวนครัวเรือนเกษตรกรและเนื้อที่ถือครอง  ปี  2546

   ภาคกลาง                         899,076           ไร่

 

  ภาคเหนือ                             1,366,897      ไร่

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     2,639,508       ไร่