จำนวนครัวเรือนเกษตรกรและเนื้อที่ถือครอง  ปี  2546

ภาคกลาง            899,076           ไร่

เหนือ               1,366,897