ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างหรือพัฒนาคุภาพการศีกษาให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ IT โดยเริ่ม 21 มิ.ย. 2547ป็นต้นมามีการจัดทำโปรมแกรม e- Learning ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ IT โดยเริ่ม 21 มิ.ย. 2547 เป็นต้นมา มีการจัดทำคู่มือและโปรแกรม e- Learning และคู่มือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนแก่โรงเรียนในโครงการ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ความคิดเห็นของข้าพเจ้าต่อข่าว เห็นด้วย กับการจัดทำโครงการ เพราะทำให้ทั้งครูและนักเรียนก้าวไปทันนานาประเทศ แต่ถ้าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ควรมีการจัดทำเช่นนี้ ให้แก่ทั้งโรงเรียน เพื่อที่เด็กไทยจะได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมทุกคน กรุณา อุดมพร ประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันจาก เดลินิวส์ วันที่ 25 มิ.ย. 2547 หน้า 27