จากประสบการณ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  ระดับชั้นม.6ได้สังเกตและนำวิธีการมาทดลองปฏิบัติในการเรียนการสอนในระยะแรกๆจะเน้นให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียนจากการสังเกตและประเมินการสวดมนต์ของนักเรียนพบว่านักเรียนที่เป็นชาวพุทธสามารถสวดมนต์และแปลได้ร้อยละไม่ถึง20  ครูจึงเปลี่ยนวิธีสอนก่อนเรียนให้นักเรียนทุกคนได้ชมวีซีดีสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้งนักเรียนต้องสวดมนต์แปลและแผ่เมตตาในบทบูชาพระรัตนตรัย บทบูชาพระพุทธคุณ  บทบูชาพระธรรมคุณ  บทบูชาพระสังฆคุณ  หลังจากปฏิบัติ  เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  นักเรียนสามารถสวดมนต์สวดมนต์สรภัญญะได้ไพเราะและเขียนบทสวดมนต์เป็นรายบุคคลได้เพ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20  เป็นร้อยละ  90  ถึงจะไม่เต็ม100ก็ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ผลที่ได้รับก็เป็นที่น่าพอใจ  นอกจากที่เล่ามานี้ยังต้องต่อยอดของการสวดมนต์ในชั้นเรียนจากระดับเดียวเป็นทั้งรงเรียน และจัดกิจกรรมอ่นๆเกี่ยวกับการสวดมนต์หม่ทำนองสรภัญญะต่อไป