เลขยกกำลังสองที่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 5 เช่น 25 *  25 สามารถหาคำตอบได้ง่ายคือนำเลขในหลักสิบคูณด้วยเลขที่มากกว่ามันอยู่ 1 กล่าว 2 * 3 ได้เท่าไรตั้งผลคูณไว้ จากนั้นนำเลขในหลักหน่วยมาคุณกันคือ 5 * 5 แล้วนำผลคูรมาวางต่อจากผลคูณของครั้งแรก ดังนั้น 25 * 25 = 625