ดิฉันประทับใจและภูมิใจในด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ของนักเรียนที่ได้อบรมสั่งสอน   ไม่ว่าในเวลาโฮมรูม  หรือสอดแทรกในชั่วโมงสอนตลอดมา  เป็นต้นว่า-   การแสดงความเคารพ   ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์  และบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะ-   ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง    นักเรียนมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนเองได้อย่างเหมาะสม  เช่น  การทำความสะอาดห้องเรียน  การปิดไฟ  พัดลม   หลังจากการเลิกใช้งานทุกครั้ง   การปิดประตู  หน้าต่าง  เมื่อเลิกเรียน  การจัดแถวโต๊ะ   เก้าอี้  ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

-   การประหยัดและออม  นักเรียนเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน