มีความสุขในการที่ได้สอนหนังสือ   มีความสุขในการสอนให้คนเป็นคนดี        มีความสุขที่ลูกศิษย์ได้ดี