หลังจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2521มันเป็นปีที่ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจมากที่สุกเพราะสามารถสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูของจังหวัดพะเยาซึ่งมีผ้สอบแขงขันเป็นจำนวนมากเครูเป็นอาชีพที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันมาต้งแต่เด็กๆอยากจะไปสอนโรงเรียนที่ทุรกันดารเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญเพราะเห็นว่าเด็กๆชนบทยังต้องการครูมาสอนหนังสืออีกมากเมื่อเทียบกับสังคมในเมืองยังขาดโอกาสถ้าหากได้ครูที่มีจิตใจเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักและความเมตตาต่อเด็ก

             สิ่งที่ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจคือสามารถสอบบรรจุได้เป็นอันดับที่1ของจังหวัดและข้าพเจ้าก็มีการเตรียมตัวมาดีเช่น ดูหนังสืออย่างต่อเนื่อง  พอผ่านข้อสอบทฤษฏี ต้องมาสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนื่ง ผลการสอบสัมภาษณ์ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอันว่าข้าพเจ้าต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูโดยเลือกโรงเรียนที่อย่ห่างไกลที่สุด เงียบสงบ อยู่กับธรรมชาติ ติดกับภูเขาในฏดูหนาวหมอกลงจัด เหมือนกับประเทศเมืองหนาวในต่างประเทศเป็นบรรยากาศที่น่าอย่ประทับใจในธรรมชาติที่ยังครบถ้วนสมบูรณ์