การทำการบ้านแบบเลียนแบบ

                 เคยสอนนักเรียนห้องที่เรียนอ่อนๆ   นักเรียนไม่ค่อยทำการบ้านส่ง     นักเรียนให้เหตุผลว่า ทำการบ้านไม่ได้  ครูจึงแก้ปัญหาดัวยวิธีการสอนแบบสอนและอธิบายตัวอย่าง   และให้ทำโจทย์การบ้านที่คล้ายกับตัวอย่างที่เคยสอนไปแล้ว     เป็นผลทำให้นักเรียนทำการบ้านส่งมากขึ้นกว่าเดิม