กองทุนรวมและบทบาทของกองทุนรวมในตลาดทุน

กองทุนรวมและบทบาทของกองทุนรวมในตลาดทุน

ความหมายของกองทุนรวม กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่นําเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกันและ มีการบริหารจัดการ กองทุนโดยมืออาชีพในการจัดการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน จากนั้นจึงนําผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืน ให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น

กระบวนการทำงานของกองทุนรวม

1. นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุน

2. การคำนวณและประกาศมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวม

3. การแบ่งกำไรจากการลงทุน

ข้อจำกัดของการลงทุนผ่านกองทุนรวม

1. มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

2. การลงทุนอาจจะไม่ยืดหยุ่น

3. ข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้รับอาจจะไม่ทันสมัย

4. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขึ้น อยู่กับผู้จัดการกองทุน

5. ไม่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

6. ผลการดำเนินงานในอดีตไม่อาจสะท้อนผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างสมบูรณ

ทั้งนี้ในการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงทุนควรต้องพิจารณาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนและค่าใช้จ่าย ของกองทุนที่เกิดขึ้นด้วย

แหล่งที่มา http://www.set.or.th/yfs/2015/download/YFS2015_YFS...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้และความเข้าใจทั่วไปทางการเงินความเห็น (0)