​การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น


โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริม การวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง จัดการประชุม HERP IV (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเชิญผมไปบรรยายเรื่อง การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๘ ก.พ. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)