“พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนความเห็น (0)