เชิญคณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา นำเสนอผลงาน ที่เกี่ยวกับ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม   และกิจกรรมนักศึกษา  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส  จ.ขอนแก่น  ติดต่อที่ เบอร์โทร 043-202585