สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 21  ธันวาคม 2549  เรื่อง การจัดการความรู้วิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและผลงานนักศึกษา เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมที่พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  สนใจติดต่อไปยังสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0-4320-2585 

                                                            จินตนา