ภาษาไทยเป็นภาษาที่สื่อถึงวัฒนธรรมประจำชาติ และทำให้ประเทศชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง