การตรวจสอบว่าจำนวนนับใดที่หารลงตัวด้วย 8  มีข้อสังเกต ง่าย ๆ คือ 3 หลักสุดท้ายของจำนวนนับดังกล่าว ต้องหารลงตัวด้วย 8 เช่น 15,912 หารด้วย 8 จะลงตัว เพราะ 8 หาร 3 หลักสุดท้ายลงตัว  แต่ 52,332 หารด้วย 8 ไม่ลงตัว เพราะ  8 หาร 3 หลักสุดไม่ท้ายลงตัว