4th Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2016


วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ มีการประชุม Prince Mahidol Award Youth Program Conference ครั้งที่ ๔ ที่โรงแรมเซนทาราเวิร์ล, ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล download booklet ประกอบการประชุมได้ ที่นี่

ผมไปกล่าวเปิดการประชุม เช้าวันที่ ๒๖ แล้วต้องไปประชุมอีกห้องหนึ่ง ตอนบ่ายจึงได้มีโอกาสไปนั่งฟังการเสนอผลงานวิจัย ๔ เรื่อง โดย mentor ต่างประเทศ ๒ เรื่อง และโดยนักวิจัยไทย ๒ เรื่อง เป็นงานวิจัยที่อยู่ในแนวหน้าของวิชาการจริงๆ

การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาคมของผู้ได้รับทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ mentor ไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของประเทศไทย และเพื่อสร้างประชาคม PMAYP (PMA Youth Program) ที่สมาชิกของประชาคมประกอบด้วย ผู้ได้รับพระราชทานทุน mentor ทั้งไทยและต่างประเทศ และภาคีร่วมอุดมการณ์ทำประโยชน์แก่มนุษยชาติตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก และภาคีร่วมงานวิชาการเพื่อสุขภาวะ

เป็นการทำงานรับใช้สังคม เพื่อสร้างแพทย์ที่มีจิตสาธารณะ มุ่งทำเพื่อผู้อื่น ตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนกวิจารณ์ พานิช

๒๖ ม.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)