อีก 20 ปี เกษตรอินทรีย์ จะเป็นส่วนใหญ่ เกษตรเคมี จะเป็นส่วนน้อยของประเทศ

  1. หลังจากที่ประเทศไทยเพลิดเพลินกับการเกษตรเคมี มานานพอสมควร ไม่เชื่อฟังบรรพชน มุ่งหวังแต่ความจำเริญในทางทรัพย์ ละเลยความจำเริญทางธรรม ทำให้ เกิดปัญหาสืบเนื่อง มาจากการเกษตรเคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม วัฒนธรรมเสื่อมโทรม


และจากการที่ผู้เขียนบันทึก ได้เข้าร่วม การสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่ จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

จึงขอมองประเทศไทยในอีก 20 ปี ข้

างหน้าว่า วิถีเกษตรไทยจะเป็นไปอย่างไร หลังจากเปลี่ยนศตวรษสหกรณ์ไทย สู่ ศตวรรษที่ 2


1. ใน 20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะอยู่ได้เป็นอย่างดี ด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประเทศไทยจะมีความั่นคงทางอาหาร ตามที่ได้รับพระราชทานแนวทางมาจากพระบรมราชินีนาถ และประเทศไทย จะผลิตอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์แบ่งปันให้แก่ชาวโลก ใน 20 ปี
http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/King_11_1.as...
http://www.rdpb.go.th/rdpb/front/SufficiencyEconom...
https://www.gotoknow.org/posts/514696

2. ในระยะแรกจะมีการกระจายผลผลิตอินทรีย์ ออกไปอย่างแพร่หลายในประเทศ ในขณะที่ประมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ยังไม่มาก พอเพียงก็ใช้วิธีการกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยการลดปริมาณการบริโภคของแต่ละคนลงด้วย วิธีการเคี้ยวละเอียด และความพอประมาณในการกิน โภชเน มัตตัญญุตา เพื่อกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปให้แพร่หลายในหมู่คนไทย
https://www.gotoknow.org/posts/590471

3. กิจการสหกรณ์ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ นั้น จะลดแนวคิดการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เพื่ออำนาจต่อรอง (bargaining power) ลง แล้วไปเน้นการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เพื่อ ความประหยัดเนื่องจากระดับขนาด (Economies of scale) เพื่อจัดสรร แบ่งปัน ผลผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างทั่วถึงในหมู่สมาชิกสหกรณ์ และเผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่สังคม ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 7
https://www.gotoknow.org/posts/594642
https://www.gotoknow.org/posts/596066

4. เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบรรพชน จะทำให้ข้าวเปลือก 1 เกวียน ราคาเท่ากับทอง 1 บาท เหมือนดังเช่นในอดีต
ในอดีต ข้าวเปลือก 1 เกวียน ราคา 400 บาท แลกทองคำได้ 1 บาท (ยุคที่เกษตรเคมียังไม่แพร่หลายในประเทศไทย)
ในปัจจุบัน ข้าวเปลือก 1 เกวียน ราคา 8000 บาท แลกทองคำได้ประมาณ ไม่เกิน 2 สลึง (ยุคที่เกษตรเคมีแพร่หลายในประเทศไทย)
https://www.gotoknow.org/posts/514749

พีระพงศ์ วาระเสน
FB_Peeraphong Varasen
7 มีนาคม 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)