ความรักของแม่ และความกตัญญูของลูก ในต่างวัฒนธรรม

ความเป็นแม่คือ การเป็นผู้ให้

แม่...ผู้ให้กำเนิด

แม่...ผู้ให้ชีวิต

แม่...ผู้บำรุงเลี้ยง

แม่...ผู้มีอุปการคุณต่อศาสนาและผืนแผ่นดิน

จากบทกลอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แม่นี้มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก เพราะว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิตอีกชีวิตหนึ่งขึ้นมา และเมื่อให้กำเนิดแล้ว แม่ก็ยังคอยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ด้วยความรักบริสุทธิ์ของแม่นี้เองที่เป็นสาเหตุให้มนุษย์ชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แม่คือผู้ที่ทำให้สัตว์โลกไม่สูญพันธุ์

ถึงแม้ว่า แม่จะรู้ว่าการคลอดลูกแต่ละครั้งจะเป็นช่วงที่เจ็บปวดร่างกายและอันตรายถึงชีวิตที่สุด แต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน จึงทำให้แม้จะเจ็บปวดร่างกายมากเท่าใด หรือแม้จะมีอันตรายถึงชีวิตเพียงไร แม่ย่อมยินดีที่จะให้ลูกน้อยของแม่เกิดขึ้นมา และไม่เพียงเท่านั้น แม่ยังปรารถนาให้ลูกของตนได้เกิดมาด้วยความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ลูกของแม่ได้มีชีวิตอย่างมีความสุขสมบรูณ์

แม่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจดูแลลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ แต่ในทางกลับกันคือ เมื่อลูกยิ่งเจริญเติบโตขึ้น ผู้เป็นแม่ก็เริ่มชรา ร่างกายก็พลอยทรุดโทรมลงตามลำดับ จนในที่สุดก็ต้องหยุดพักโดยปริยาย เพราะสังขารร่างกายไม่อำนวยให้ทำงานได้เหมือนเมื่อก่อน แม้ว่าจิตใจจะแข็งแกร่งอยากทำสักปานใด แต่ไม่อาจฝืนธรรมชาติของสังขารได้ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของลูกที่ต้องดูแลผู้เป็นแม่ ซึ่งนี่ถือเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่อย่างหนึ่ง คือ การดูแลท่านยามท่านแก่ชรา แต่แท้ที่จริงแล้ว การตอบแทนพระคุณของแม่ ลูกสามารถกระทำได้ตั้งแต่เมื่อเราเป็นเด็ก หรืออาจจะกล่าวได้ว่า การตอบแทนพระคุณของแม่คือ การทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์ตามวัยของตนเอง เช่น เมื่อเราเป็นเด็ก หน้าที่สำคัญของลูก ก็คือ การตั้งใจเรียน การเป็นเด็กดี และเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่ และเมื่อเราโตขึ้น จบการศึกษา และมีงานทำ หน้าที่สำคัญของลูก ก็คือ การดูแลให้แม่มีความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

ด้วยบทบาทหรือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ จึงทำให้แม่เป็นบุคคลที่ศาสนาให้ความยกย่องเชิดชูเป็นอย่างมาก ซึ่งศาสนาหรือวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนมีคำสอนส่วนหนึ่งที่กล่าวถึง ความรักของแม่ที่มีต่อลูก และการตอบแทนพระคุณของลูกต่อผู้เป็นแม่ และศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือกันโดยทั่วไป ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ก็มีการยกเอาเรื่องความรักของแม่ และความกตัญญูของลูกต่อแม่มาเป็นหลักคำสอนสำคัญทางศาสนาด้วยเช่นกัน


ด.ญ. เบญจพร ละอองศรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)