ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาข้าวอินทรีย์(ลงชุมชนครั้งที่3)


ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ทำนาเกษตรอินทรีย์

1. เตรียมดินให้มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์

2. หว่านปอเทืองเพื่อเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์

-ปอเทืองใช้ระยะเวลาในการโตประมาณ1-2เดือน3. เตรียมพันธ์ข้าว ประทุมธานี1(ข้าวหอมประทุม) ไรซ์เบอรี่ มะลิแดง
การเตรียมพันธ์ุที่เอามาปลูกต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เพราะเมล็ดพันธ์ุข้าวอินทรีย์จะไม่ตอบสนอง ต่อปุ๋ยเคมี
ถ้านำพันธุ์ข้าวทั่วไปมาปลุก จะนำมาทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เพราะพันธุ์ข้าวทั่วไปจะต้องการปุ๋ยเคมี ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีต้นจะเหลือง
และจำเป็นจะต้องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวทีละเมล็ด โดย เลือกที่ดีที่สุด เมล็ดสวยที่สุด

ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์4. เริ่มปลูกข้าวโดย นวตกรรมนาโยน

(ไม่มีรูปภาพประกอบเนื่องจากแล้งหนักจึงทำให้ไม่สามารถทำนาได้)
บ่อพักน้ำของพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์

การทำเกษตรอินทรีย์ จำเป็นจะต้องมีบ่อน้ำเป็นของตนเอง ไม่ใช่ป่นกับของคนอื่น เพื่อนกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยไม่ได้เปิดน้ำจากคลองชลประทานเข้าบ่อโดยตรง เราต้องเปิดน้ำมาพักไว้ที่บ่อก่อนแล้วถึงเปิดน้ำจากบ่อเข้านา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตกศึกษาเรื่องข้าวอินทรีย์ความเห็น (0)