160227-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – One-dimensional / one and the same / only

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


One-dimensional adj. หมายถึง สิ่งที่มี ความสูง ความกว้าง หรือความยาว อย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่ไม่ใช่สองอย่าง หรือทั้งสาม รวมกัน (CLAD)

อีกความหมายของ adj. one-dimensional

คือ น่าเบื่อหน่าย หรือแสดงคุณภาพสองสามอย่างที่แตกต่าง ไม่น่าสนใจ

เช่น The characters in his novel tend to be rather one-dimensional.

A novel with one-dimensional characters.

CEEU อ้างว่า

Euclid นักคณิตศาสตร์ ชาว Greek บอกว่าไม่มีสิ่งใด สามารถมี one-dimensional

และ CEEU ยังอ้างอีกว่า ฟิสิกส์สมัยใหม่นั้น ถือว่า two-dimensional

เป็นเพียงทฤษฎีทางความคิด = an abstract concept. แนะนำว่า ถ้ายังสับสน ให้ใช้ Flat แทน


One and the same สำนวนเก่าแก่ ใช้เน้นให้หมายถึง บุคคลหรือสิ่งของ อย่างเดียวกัน

The guy in the glasses and Superman were one and the same.

การใช้ one ในสำนวนนี้ หมายถึง ทั้งสองเป็นอย่างเดียวกัน ใช้ในวลีอื่นๆเช่น

Jane and John act as one.

They are one; they are the same.


Only adv. ออกเสียงเน้นที่พยางค์หน้า “โอน ลิ

ตำแหน่งที่จัดวาง only ในประโยค มีความสำคัญอย่างยิ่ง กับการแสดงความหมาย

การจัดวางตำแหน่งคำ ไม่ถูกต้อง ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากที่ตั้งใจ

NOAD กล่าวว่าในการใช้ภาษาอังกฤษประจำวัน

ตามปกติ ชอบที่จะจัดวาง only ให้อยู่ส่วนต้นของประโยคให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

โดยทั่วไปอยู่หน้า ติดกับ กริยา จะให้ความหมายชัดเจน ยากจะเป็น กำกวม

มีการถกเถียงระหว่างนักไวยากรณ์ในเรื่องนี้มากกว่าสองร้อยปี

คำแนะนำมีแตกต่างกันไป

แต่โดยทั่วไป จะมีโอกาสเกิดความกำกวมได้น้อย ถ้าจัดวาง only ให้อยู่ใกล้คำที่จะขยายหรือเน้น นั้น มากที่สุดเท่าที่ทำได้

I saw her only once. เน้นว่าเป็นเพียงครั้งเดียว

I only saw her once. ทิ้งความไม่ชัดเจน ว่าเธอจะได้ยิน (หรือรับรู้ทางอื่น) นอกจากได้เห็น

CALD เสนอว่าควรวาง only ติดหน้า กริยาหลักในประโยค เช่น

I will only accept the job if you increase my salary.

ถ้า กริยาหลัก = main verb คือ is/am/are/was/were ให้วาง only ติดทางด้านหลัง

The winner was only five years old.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)