แบบฝึกหัดกันลืม...

บ่ายสองของวันนี้...

เป็นวันนัดของคณะน้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ที่มาขอคำเสนอแนะนำจากผม

ถึงสำนักงานผม

พวกน้องกำลังลงเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพและประชาชนต่อการเขียนทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

ผมยังอดชมเชยน้อง ๆ ไม่ได้ว่า งานวิจัยชิ้นแรกก็ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ซึ่งน้องหนักใจมาก ๆ ทั้งการเลือกประชาชนเป้าหมาย ที่ไม่เหมือนเชิงปริมาณในเรื่องการสุ่มตัวอย่าง

การเก็บข้อมูล การตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ผมในฐานะที่น้อง ๆ มาปรึกษา ซึ่งน้อง ๆ ก็ได้รับการบอกต่อจากคนที่รู้จัก

ว่า ผมพอมีทักษะด้านนี้บ้าง

จึงพยายามถ่ายทอดประสบการณ์เต็มที่

น้อง ๆ มีรอยยิ้มกลับไป และเตรียมลงสนามจริง

ต้องขอบคุณน้อง ๆ ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ และทำแบบฝึกหัดด้วย

ได้เรียนรู้ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ ที่มีเลขนำหน้าด้วยตัว G

ซึ่งตอนจ่ายยาสมุนไพรขององค์การเภสัชกรรมที่อนามัย ผมไม่ได้สังเกตเลย

ยิ่งตามร้านขายยาก็มียาสมุนไพรนอกเหนือจากองค์การเภสัชกรรมมากมาย

เมื่อเข้าใจจะทำให้เราเข้าถึงสิทธิคุ้มครองของผู้บริโภคมากขึ้น

23-2-2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Why Things Research, R2R ?ความเห็น (0)