160224-4 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด N – Notorious / not too / no way / nowhere near / nth degree

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Notorious adj. มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ส่วนมาก ทั้งการกระทำหรือคุณภาพ ด้านไม่ดี

Los Angeles is notorious for its smog.

ไม่ควรใช้ คำนี้ ในโครงสร้างประโยค ที่เป็นเรื่องน่ายินดี หรือในทางบวก


Not too เป็นวลี ที่บ่อยครั้งมาก ให้ความหมาย too ว่าคือ อย่างยิ่ง หรือ มาก เช่น

I am not too sure I want to do that.

I am not too inclined to pay the bill.

วลี not too เป็น ตัวอย่างของถ้อยคำแบบ litotes

ที่หมายถึง สำนวนสละสลวยแบบประชด หรือ understatement = คำกล่าวน้อยกว่าความจริง

เช่นใช้ not bad ให้หมายถึง good

วลี not too มีประโยชน์ยิ่ง ในการใช้เพื่อแสดงความสุภาพ หรือไม่ต้องการยืนยันความเห็น

(suggesting modesty or an unwillingness to be dogmatic) เช่น

I am not too sure of my opinion. ซึ่งเป็นการใช้ ที่ไม่ถือว่า มีอะไรผิด

เป็นการใช้แบบ มาตรฐาน เมื่อใช้การปฏิเสธ พร้อมสิ่งที่เป็นตรงข้าม แต่ถือว่าใช้มากเกิน


No way คำที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

จนกลายเป็นคำ hackneyed = ขาดความสำคัญจากการใช้มากเกิน

มีความหมายเช่นที่ทุกคนทราบ คือ ไม่มีทางใดเลย ไม่มีโอกาส ไม่เลย และอื่นๆ

ที่รวมแล้วหมายถึง NO


Nowhere near เป็นคำที่ใช้ในภาษาพูด หรือภาษาเฉพาะถิ่น

แสดงความหมาย ไม่ใกล้เคียง หรือ ยังไม่ถึง ถือว่าใช้ไม่เป็นมาตรฐานในประโยค เช่น

I am nowhere near ready to eat.


nth degree ถึงแม้เป็นคำที่ไม่มีความ แม่นยำถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์

เป็นคำที่ใช้ทั่วไป แสดงนัยว่า อย่างที่สุด

หรือ จำนวนที่กำหนดไม่ได้ในชุดที่กำหนด ปกติ คือจำนวนสุดท้ายหรือท้ายสุดของ ชุด

For the nth time that day they were forced to relate the whole story.

The gullibility of the electorate was tested to the nth degree by such promises.

Systematic sampling by taking every nth name from the list.

นอกจากเป็นคำที่ ไม่มีสิ่งใด แสดงความหมาย ความใหญ่หรือความมากมาย

คำนี้ยังแสดงให้เห็นถึง ความซ้ำซาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"Nth" degree is read "en-tha" (เอน ธึ) dee-gree ;-)