ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2 สุ่ขั้นที่ 3 ข้อตกลง ประชารัฐ ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ประมง ฯ กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก


ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2 สุ่ขั้นที่ 3 ข้อตกลง ประชารัฐ ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ประมง ฯ กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก

จากทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2 สุ่ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3
การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ
ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก


ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง


เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินการ


ทฤษฎีใหม่ ขั้น ที่สาม

เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/54


ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

เป็นสหกรณ์ขั้นมัธยม (secondary cooperative) ประกอบด้วย สหกรณ์สมาชิกที่เป็น สหกรณ์ประมงน้ำจืด สหกรณ์ประมงน้ำกร่อย สหกรณ์ประมงน้ำเค็ม สหกรณ์ประมงเกิดจากความสมัครใจของผู้มีอาชีพประมง รวมตัวกัน ร่วมมือกัน ร่วมใจกัน เพื่อตอบสนองความต้องการอันจำเป็น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ความสุขความเจริญ) โดยสมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์ และผู้ใช้บริการสหกรณ์ ควบคุมสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตย ภายใต้ปรัชญาสหกรณ์ ช่วยตน ช่วยกัน (self help mutual help)
https://www.gotoknow.org/posts/520514


บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ฟ จำกัด

ดำเนิน ธุรกิจด้านอาหารสำเร็จรูป และอาหารว่าง เช่น อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และอาหารว่างประเภทต่างๆ โดยเน้นอาหารทะเลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ได้ขยายเข้าสู่การดำเนินงานในรูปธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ พัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย ธุรกิจโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้ง และฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

http://www.sakhononline.com/business/?p=1220
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8Cกรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่หลักในการส่งเสริมการสหกรณ์ในประเทศไทย (สหกรณ์ทุกประเภท) และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย
http://www.cpd.go.th/main.php?filename=index


ประชารัฐ

ประสานพลังทุกส่วนของประชากับทุกส่วนของรัฐ เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ
1. มาจากเพลงชาติ ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี………..”
2. มาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (แผนฯ 8)

http://pracharath.blogspot.com/


ความมั่นคงทางอาหาร
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ให้คำนิยามคำว่า ความมั่นคงทางอาหาร จะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงอาหาร หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา โดยอาหารดังกล่าวมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอในการตอบสนองต่อความต้องการด้านโภชนาการและความนิยมในการบริโภค เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง และกระปรี้กระเปร่า

http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1891&filename=index
http://www.sirindhorn.net/HRH-projects.phpจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดในด้านบนนั้นแสดงให้เห็นได้ว่า

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ
ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
เป็นการขับเคลื่อนจากทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2 สุ่ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3 เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
ภายใต้ปรัชญาสหกรณ์ ช่วยตน ช่วยกัน self help mutual help การช่วยตนช่วยกันนั้น ไม่จำกัดว่า เป็นการช่วยกันระหว่างสหกรณ์เท่านั้น แต่เป็นการช่วยกันระหว่างสหกรณ์ ภาคประชาชน ภาครัฐ ซึ่งคือการช่วยกัน ในรูป "ประชารัฐ"หรือช่วยคนไทยด้วยกัน แบ่งปันกัน เกื้อกูลกัน
เราคนไทยด้วยกันช่วยกัน พอเพียงแล้ว จากนั้นแบ่งปัน ให้ชาวโลก

Bobbie สุดท้ายตายทุกคน
Peeraphong Varasen
24 Feb 2016


อธิบายภาพ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1000696990009245&id=566273513451597

สามภาพนี้มีความสัมพันธ์กันตามเข็มนาฬิกา

ภาพบน : 1 เมษายน 2558

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อหารือเรื่องการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมประมงไทย

(บรรยายใต้ภาพ- จากขวาไปซ้าย) คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน, ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) , พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหม, คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง

ภาพล่างขวา : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ในงานฉลองวาระ 150 ปี โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี

บรรยายภาพ จากซ้ายไปขวา

คุณทวีเกียรติ (ป้อม) เติมศักดิ์ รุ่น 114

คุณฤทธิรงค์ (อู๊ด) บุญมีโชติ ประธานกรรการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง กลุ่มบริษัทไทยยูเนียน ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่น 114

คุณพีระพงศ์ (บ๊อบบี้) วาระเสน นักวิชาการสหกรณ์ดิจิทัล เพจ การสหกรณ์ไทย By พีระพงศ์ วาระเสน รุ่น 114

ภาพล่างซ้าย : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ณ ห้องประชุม129 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Peeraphong Varasen

23 Feb 2016
หมายเลขบันทึก: 602132เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2016 23:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2016 03:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี