สหกรณ์เคหสถานเป็น สหกรณ์ ประเภทบริการ

สหกรณ์เคหสถานเป็นสหกรณ์ ประเภท สหกรณ์บริการ

21 กุมภาพันธ์ 2559

ทำงานส่งเสริมสหกรณ์ทางอ้อม เป็นพนักงานขับรถประจำตัว ให้ภรรยา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2558 ของสหกรณ์เคหะสถานชุมชุนร่วมใจพัฒนา จำกัด

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม กทม.


ถึงแม้จะเป็นวันหยุดยาว ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกระดับก็ยังบริการประชาชนคนรากหญ้า ไม่ว่างเว้น เอาวันที่ประชาชนสะดวกเป็นสำคัญ ส่วนใหญ่ข่าวจะออกแต่ข้าราชการระดับสูงทำงาน

สำหรับสหกรณ์เคหะสถาน เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์บริการ ซึ่งหลายท่านเข้าใจว่าสหกรณ์ประเภทบริการคือ สหกรณ์แท๊กซี่ เท่านั้น

สหกรณ์เคหะสถานแห่งนี้ เกิดจากการรวมกันของ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย จัดหาซื้อที่ดิน แล้วให้สมาชิกผ่อน พร้อมกับให้กู้เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หรือจ้างช่างมาสร้างบ้านบนที่ดินที่ตนเองผ่อนกับสหกรณ์ ทำให้สมาชิกผู้มีรายได้น้อย มีบ้านอยู่มากมายหลายราย ตามปรัชญาสหกรณ์ "ช่วยตน ช่วยกัน"

สหกรณ์แห่งนี้ไ่ม่ได้ กู้เงินจากภายนอก แต่ช่วยตนช่วยกัน แบบค่อยเป็นค่อยไป และใช้การพึ่งพากันจากการร่วมแรงร่วใจกัน

เราเห็นความสำเร็จของสหกรณ์ได้จาก การที่สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขความเจริญ มีความมั่นคง มีบ้านอยู่ ครับ :)

ปัจจุบัน ประเทศไทย แบ่งสหกรณ์เป็น 7 ประเภท คือ 1.ประเภทการเกษตร 2.ประเภทนิคม 3.ประเภทประมง 4.ประเภทออมทรัพย์ 5.ประเภทร้านค้า 6.ประเภทบริการ 7.ประเภทเครดิตยูเนียน

กลุ่มประเภท แบ่งได้เป็น
สหกรณ์ประเภทภาคเกษตร คือ สหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์ประเภทนิคม สหกรณ์ประเภทประมง
สหกรณ์ประเภทนอกภาคเกษตร คือ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ สหกรณ์ประเภทร้านค้า
สหกรณ์ประเภทที่เป็นทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร คือ สหกรณ์ประเภทบริการ สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน


พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
21 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)