ถอดประสบการณ์การปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ถือศีล 5

ศีล 5 คือ ศีลที่ทุกคนควรยึดปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตและสังคมมีสุข

จากที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามศีลห้านั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกจิตใจปลอดโปร่ง สบายใจ

เพราะไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น และเป็นการสร้างศีลธรรม ความดี ให้แก่ตนเอง


พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน

เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์

จากที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ทำให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่สงบ

มีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี ยินดีในเรื่องดี และรู้จักปล่อยวาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเพื่อการเรียนรู้ความเห็น (0)