ความรู้พรหมวิหาร4

นางสาวปิยะฉัตร ทองสา เลขที่2

พรหมวิหาร4

เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์หลักธรรมได้แก่

1เมตตา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข

2 กรุณา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

3 มุทิตา คือความยินดี มีความยินดี

4 อุเบกขา คือการรู้จักวางเฉย

ข้าพเจ้าได้ปฏบัติตามข้อ 3 คือ มุทิตา คือความยินดี เนื่องจากข้าพเจ้าได้ไปเเสดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรหมวิหาร4ความเห็น (0)