มาฆบูชา...(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)

ร่วมกลุ่มประชุมปฏิปทา...............ก็มิกล้าจะนัดหมาย

.....บูชาสักการพุทธะพลี.....................เฉพาะที่ดิถีครา

โอวาทะปาติโมกข์พลา ......................อรหันต์ถวัลวาย

.....ร่วมกลุ่มประชุมปฏิปทา ................ก็มิกล้าจะนัดหมาย

ต่างวาระล่วงปกติกราย.......................ปฏิปันมิหมายคง

.....กว่าพ้นจะด้นจรสถาน .............. ...ธุระย่านสิป่าดง

วันทาพระผู้ละสละหลง .....................บริสุทธิ์พิโลลเรือน

.....เลิศล้ำพระธรรมก็จะลุล่วง ................ละดุจท่วงประพฤติเบือน

ตามศีลเสมือนสมณเยือน .......................มิเลอะเลือนสิเคลื่อนตาม

.....ข้างขึ้นพระจันทร์กะระยะเตือน........... ฐิติเหมือนจักเดือนสาม

สวยเพ็ญจะเด่นรุจิระงาม .......................วิเคราะห้ยามสกาวมอง

.....เป็นวันพระมาฆะละรุตัว .....................ประพฤติชั่วระเริงป้อง

ไหว้วอนพุทธาสมณครอง.......................สติผ่องพิไลชม

.....ดอกบัวพนมวะทนะหา......................ปฏิมาพระโคดม

ธูปเทียนจะเวียนระบุลุส่ง ......................พิพิธพร้อมประโคมชัย

.....ธรรมเทศน์มหาละกิริยา ...................อภิน่ามุสานัย

รักษาวิถีปกติไว้ ..................................จะมิให้กระด้างดู

.....เวียนเทียนและเปลี่ยนสิรินิสัย .............รุจิใจก็ใสพรู

แจ่มใสสบายมนะจะรู้ ............................ชระสู่กระทำดี

.....อิ่มบุญละมุนรุจิตะขุ่น.......................ปะทะวุ่นมิให้มี

วันมาฆะเพียรละสละที ..........................เทวษหนีระทมทน


ผู้ประพันธ์คำฉันท์ :

วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

าฆบูชา...มหาบุญ