ความเมตตาต่อสัตว์

วันที่21 ก.พ. 255

ข้าพเจ้า นางสาวปิยะฉัตร ทองสา เลขที่20

ข้าพเจ้าได้ให้อาหารกับแมวที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นการปฏิบัติตามหลักพรมหมวิหาร4 คือการมีความเมตตา การคิดให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรหมวิหาร4ความเห็น (0)