จากการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา พบว่านักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมผลการเรียน  (GPA) 3.51 - 4.00 ได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมมากสุดเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เห็นคุณค่าตนเอง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์และมีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม มีความห่วงใยสำนึกสาธารณะ  ได้พัฒนาอารมณ์  ควบคุมอารมณ์ อดทนและอดกลั้น สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ที่เรียนดีมีเวลาทำกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมได้หลากหลายตามความสนใจ  เมื่อพิจารณาเจาะลึกพบว่าพบว่านักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมผลการเรียนมากขึ้นได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมมากสัมพันธ์กันในเชิงบวก เช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของปีเตอร์สัน (Peterson :1966) เรื่องความสัมพันธ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า  นักศึกษาที่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมาก เป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญและมีความรับผิดชอบมากในงานกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาของดีเมนต์ ( Dement :1970) ได้ศึกษานักศึกษาหญิงวิชาเอกวิทยาศาสตร์ พบว่าร้อยละ 35 ของนักศึกษาที่เรียนไม่สำเร็จ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย