วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับโครงสร้างและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจใหม่ที่เพิ้มขึ้นและภารกิจเชิงรุกและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ วันนี้แลกเปลี่ยนกันโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งคิดเรื่องโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานคณบดี ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคิดเรื่องการกำหนดทิศทางเพื่อสอดคล้องกับ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๒๐ กลุ่มแรกได้มีการคิดภาพโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี ว่าน่าจะดูที่ภาระงานของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และช่วยกันคิดแนวทางการปรับโครงสร้างโดยหลักการ ได้หลายข้อ การจะปรับโครงสร้างนั้น โดยส่วนตัวคิดว่า น่าจะได้นำโครงสร้างของมหาวิทยาลัยอื่นๆมาเปรียบเทียบด้วย