การบริหารจัดการความรู้(KM)

ไสยประพาส
การดำเนินงานKM

การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความรู้ โดยกำหนดวิสัยทัศน์(KV)หรือภาระงานตามกลยุทธ์:ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม มุ่งนำสู่คุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย จากนั้นแต่งตั้งทีมงานรับผิดชอบกลยุทธ์ที่ 2 การปฎิรุปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีประเด็ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการที่สมาชิกเล่าประสบการณ์ หรือความรู้ที่เคยพบ Best practice เรื่องที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ได้ขุมความรู้ ดังนี้ 1.เป้าหมายสูงสุดของร.ร คือเป็นคนดี 2.สิ่งแวดล้อมต้องเอื้ออำนวย 3.เปลี่ยนสภาพแวดล้อมในร.ร.4.ร.ร ต้องชัดเจนในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี 5.มีการนำเสนอผลงานปลายปี 6.จัดเวลาให้โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาคนดี 7.ร.ร วัด ร่วมกันพัฒนาด้านคุณธรรม 8. ร.ร.ที่บังคับผู้เรียน คุณธรรมจะได้ระดับหนึ่ง 9.ควรปลูกฝังการไหว้พ่อแม่ก่อนไปร.ร. 10.ร.ร.ควรมีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 11.ร.ร.มีเอกลักษณ์เรื่องการไหว้ที่สวยงามทำให้เกิดความศรัทธาแก่ผู้ปกครอง 12.ร.ร.ที่มีกฏระเบียบทำให้เกิดความขับค้องใจ 13.กิจกรรมหน้าเสาธง การเคารพกันระหว่างพี่น้องควรมีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง14.น.ร.ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ควรทำเป็นตัวอย่าง ผู้เรียนจะสามารถปฎิบัติได้เองโดยไม่ต้องบังคับ 15.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16.ครูต้องสนใจนักเรียน เสริมแรงทางบวก มีจิตวิญญาณ 17.การสนต้องสอนให้สอดคล้องกับนิสัยของผู้เรียน 18. ครูในดวงใจ 19.ผู้เรียนประเมินครู20.ครูต้องลดการตำหนิผู้เรียน 21.ใช้ศูนย์วิชาการในการพัฒนาผู้เรียน 22.ครูเป็นขวัญใจของผู้เรียน 23.เด็กดีได้ดีเพราะครู 24. ครูมีหน้าที่ในการทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี25.ทำคนดีให้เป็นคนเก่ง 26.รักครูเรียนดีเป็นคนดี 27.สอดแทรกคุณธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 28.การได้รับการอบรมทำให้เป็นคนดีได้และประสบความสำเร็จในชีวิต 29.ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ 30.ร.ร. ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาคุณธรรม 31.การรับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบช่วยเหลืองานบ้าน สามารถพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและงานสาธารณะ 32.พ่อแม่ต้องดูแลไม่ให้ลูกเป็นภาระของสังคม 33.มีตัวชี้วัดเชิงคุณธรรมที่ชัดเจน 34.การอ่อนน้อม การไหว้ ควรเริ่มที่บ้าน 35.สามารถวัดประเมินได้โดยธรรมชาติ 36.การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย37.หัดไหว้ มีความกตัญญู 38. เยาวชนนำผู้ใหญ่เข้าวัด จากขุมความรู้นำมาพัฒนางานจึงทำให้เกิดโครงการเด็กดีลพบุรีมีสุขขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการความรู้ (KM) สพท.ลบ 1

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารการจัดการความรู้(km)

หมายเลขบันทึก: 60109, เขียน: 16 Nov 2006 @ 01:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)