160208-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Masseuse & masseur /Masterly & masterful / material & materiel

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Masseuse & masseur ทั้งสองคำเกี่ยวกับการนวดร่างกาย

Masseuse จำกัดให้ใช้สำหรับ คนนวดที่เป็นหญิง เนื่องจากเป็นคำที่มีนัยไม่น่าฟัง

ผู้ทำงานด้านนี้มักเรียกตัวเองว่า massage therapists

Masseur หมายถึง คนนวดที่เป็นเพศชาย


Masterly & masterful ต่างแสดงนัย ความเชี่ยวชาญ หรือศิลปะความเป็นหัวหน้า

Napoleon, a masterful man, deployed his troops in a masterly way.

Masterly จำกัดอยู่ที่ ความเชี่ยวชาญของผู้เป็นนาย = a masterly performance.

His masterly account of rural France.

Here handling of the situation was masterly.

Masterful ชี้นัยของ ผู้มีพลัง สามารถควบคุมคนอื่นได้

Behind the lace and ruffles was a masterful woman.

A masterful assessment of the difficulties.


Material & materiel

Material คำที่ใช้ทั่วไปมากกว่า ออกเสียง “muh’TIR’i’’uhl”

หมายถึง วัตถุ สิ่งของ สสาร ที่จับต้องได้ทางกายภาพ หรือมีความสำคัญ

Crude oil is used as raw material for making plastics.

I’m in the process of collecting material for an article that I’m writing.

The insects did not do any material damage to the crop

Materiel ตามปกติ จำกัดความหมาย ถึง อุปกรณ์ หรือ สเบียงของใช้ ทางทหาร

The retreating army left behind vast quantities of materiel.


Materialize หมายถึง ปรากฏตัว เป็นความจริง

She was promised a promotion but it never materialized.

Her hopes of becoming a painter never materialized.

มีการใช้คำนี้ มากเกิน ในความหมายที่พ้องกับ การพัฒนาขึ้น เกิดแทนที่

ไม่ควรใช้ ในประโยคเช่น The anxiety which I expected to feel never did materialize.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)