สิทธิในหลักประกันสุขภาพของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ


ทบทวนความเข้าใจจากประสบการณ์ทำงานเพื่อการประชุมอนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2559

ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับใคร ในประเทศไทย หากคุณเกิดมาเป็นบุคคลสัญชาติไทย ย่อมมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพตั้งแต่แรกคลอดอย่างน้อย 1 สิทธิ (สิทธิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง) และสิทธิอื่น ๆ ตามพ่อแม่หรือการทำงานในเวลาต่อมา

แล้วคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีฐานะเป็นพลเมืองสัญชาติไทยล่ะ สิทธิในหลักประกันสุขภาพสำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อให้ยามเจ็บป่วยได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิใดได้บ้างหนอ

1.สิทธิในกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มีนาคม 2553 และ 20 เมษายน 2258 ดูแลโดยกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สิทธิ ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 6,7 ทุกคน เลข 8 หลักที่หกและเจ็ด เป็นเลข 00 เลข 0 หลักที่หกและเจ็ด เป็นเลข 89 และบุตรของบุคคลเลข 0 89 ผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 จำนวน 541,716 คน (ข้อมูลจากเวปไซด์กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)

2.สิทธิในกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี 15 มกราคม 2556 ที่อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการให้การดูลทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ดูแลกองทุนโดยกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายของกองทุนนี้ แยกเป็นสามส่วน คือ (1)กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคม มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย เลข 00 (2)กลุ่มคนต่างด้าวทั่วไปที่อาจเข้ามาประกอบอาชีพตามฤดูกาล หรือติดตามแรงงานต่างด้าว รวมถึงบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัว 13หลัก และ (3)กลุ่มเด็กต่างด้าวอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ โดยให้กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ในอัตราต่างกันตามกลุ่ม

3.สิทธิในกองทุนประกันสังคม จัดตั้งขึ้นในปี 2553 รับผิดชอบงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนสำหรับคุ้มครองแรงงานที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง ดูแลกองทุนโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์และเงินทดแทนการขาดรายได้ หากต้องหยุดงานเนื่องจากประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน หรือไม่ใช่จากการทำงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต การสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่กล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนแล้วตามเงื่อนเวลาที่กำหนด แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ออกหรือจ่ายเงินสมทบ ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและรัฐบาล

4.สิทธิในกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อให้ความคุ้มครอง และ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตเมื่อประสบภัยจากรถ โดยส่วนนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือทุกๆคนให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีกรณีที่บาดเจ็บ หรือ เป็นค่าปลงศพกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต และ ยังเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาผู้ประสบภัยจากรถยนต์ด้วย ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของเงินกองทุนนี้ ไม่จำกัดว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ถือบัตรประจำตัวทุกประเภทและบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลักที่ประสบภัยจากรถ

5.สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว กรณีตัวอย่างของบุคคลไร้สัญชาติที่ทรงสิทธิในกองทุนนี้ เป็นหญิงผู้ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน สมรสโดยจดทะเบียนสมรสกับชายสัญชาติไทยที่รับราชการในองค์กรส่วนท้องถิ่น และยื่นขอใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงในฐานะบุคคลในครอบครัว และได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

“ไม่มีใครอยากใช้สิทธิในการหลักประกันสุขภาพ เพราะไม่มีใครอยากเจ็บป่วย” ในฐานะของผู้ให้บริการหากยึดหลักการนี้ การดูแลมนุษย์ทุกคนที่เข้ารับการรักษาทางการแพทย์และรับการบริการทางการสาธารณสุขคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม

หมายเลขบันทึก: 600549เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2016 08:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2016 08:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

เราน่าจะเติมประเด็นสิทธิในการทำสัญญาประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตด้วยนะคะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี